Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend voetreflextherapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de behandelingen en gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend voetreflextherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard

Lees hier de volledige privacyverklaring